Tư liệu

Danh mục các cuốn sách mềm

Hiện tại Sách Mềm đã hoàn thành toàn các sách giáo khoa môn Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9, gồm sách giáo viên (cho tài khoản giáo viên), sách học sinh, và sách bài tập. Ngoài ra với mỗi bài (unit) Sách Mềm có một số tư liệu tham khảo là tranh, ảnh, video, để giúp việc giảng dạy, học tập được thú vị hơn.

Sách lớp 10 đến 12 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2016 cho tập 1 và cuối tháng 11/2016 cho tập 2.

(Phần danh mục sách trước đây đã được bỏ đi vì ít có giá trị tham khảo.)

Tư liệu khác