TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

1. Tài liệu tập huấn (PDF)

2. Tập huấn trực tuyến

Chơi Video

Bài 1. Giới thiệu chung

Chơi Video

Bài 2. Cấu trúc, phần, chủ đề của bài học

gdtc3
Chơi Video

Bài 3. Phương pháp dạy học

Chơi Video

Bài 4. Kiếm tra, đánh giá kết quả học tập

Chơi Video

Bài 5. Hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử

3. Tập huấn trực tiếp

Giới thiệu về cấu trúc, đặc trưng của SGK, SGV, Tài liệu bổ trợ

Tổ chức dạy thử nghiệm, giải đáp thắc mắc