TẬP HUẤN TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Tài liệu tập huấn (PDF)

2. Video bài giảng

Chơi Video

1. Giới thiệu chung

Chơi Video

2. Cấu trúc sách giáo khoa

anh-thu-nho-am-nhac-3
Chơi Video

3. Phương pháp dạy học

Chơi Video

4. Khai thác Thiết bị và Học liệu điện tử