Categories

Xuất trang web/đề kiểm tra ra file Word

← Danh mục

Muốn tải về file Word để chỉnh sửa, trước hết người dùng cần sử dụng trình duyệt Chrome. Tiếp đó người dùng cần cài phần mở rộng Save Webpage as Docx. Việc cài đặt này chỉ cần làm một lần như hình sau:

Sau đó, khi ở trang web xem một đề, khi muốn tải về một đề, người dùng click chuột phải và chọn Save as Docx, như hình sau:

Một số hình ảnh trong quá trình sử dụng

Table of Contents