Categories

Tạo đề kiểm tra tương tác

← Danh mục

Bạn có thể tạo đề kiểm tra tương tác trên Sách Mềm từ đây.

Đề tạo hiện chỉ có giáo viên mới tạo được cho đề kiểm tra cho môn Tiếng Anh. Đề tạo ra bạn có thể lưu và giao đề này cho các lớp học của mình.

Phiên bản trước chỉ tạo đề để in ra cho học sinh làm bài.

Table of Contents