Categories

Màn hình bài học sách mềm

← Danh mục

Việc sử dụng sách khá đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý có thể kích chuột (click) khi con trỏ chuột chuyền thành hình bàn tay và có thể click vào trong bài để thực hiện chức năng, vào các phần của tiêu đề để quay lại các phần trước.

Chú ý: Nếu bạn là giáo viên, trên màn hình sẽ có chức năng hiện đáp án (show key). Còn là tài khoản học sinh thông thường thì không có chức năng này. Chúng tôi đang cải tiến để sau ba lần làm sai thì học sinh có thể xem được đáp án.

Table of Contents