Categories

Giới thiệu Sách Mềm 1.0 (SGK môn Tiếng Anh)

← Danh mục

Phiên bản đầu tiên (1.0) của Sách Mềm đã triển khai các SGK môn Tiếng Anh đầy đủ và đáp ứng nhiều nhu cầu giảng dạy SGK Tiếng Anh mới của Bộ GD&ĐT.

Sách Mềm hiện có thể truy cập đầy đủ ở trang web: https://sachmem.vn/home.

Từ 2019, Sách Mềm được mở rộng thêm với hệ thống Học Liệu, nhằm đáp ứng thêm các nhu cầu về học liệu các môn khác, đồng thời tích hợp các chức năng quản lý lớp học, giao bài tập, và giáo viên có thể đưa thêm dữ liệu của mình kết hợp với các sách giáo khoa, sách bổ trợ, và sách tham khảo của NXBGDVN.

Học Liệu – Sách Mềm hiện có thể truy cập đầy đủ ở trang web: https://hoclieu.sachmem.vn/

Table of Contents