Categories

Đăng nhập

← Danh mục

Để sử dụng sách mềm, trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản người dùng hoặc bạn có thể đăng nhập sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn.

Đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Facebook và Google

Nếu bạn đã có tài khoản Facebook hoặc Google, bạn có thể đăng nhập và sử dụng luôn bằng cách vào trang đăng nhập, và ấn vào nút Facebook hoặc Google.

Đăng nhập

Sau khi đăng ký và xác nhận tài khoản, bạn đăng nhập vào hệ thống và nếu là lần đầu tiên sử dụng bạn sẽ cần khai báo một số thông tin trường lớp, và chọn là giáo viên hay là học sinh.

Table of Contents