Xuất trang web/đề kiểm tra ra file Word

Muốn tải về file Word để chỉnh sửa, trước hết người dùng cần sử dụng trình duyệt Chrome. Tiếp đó người dùng cần cài phần mở rộng Save Webpage as Docx. Việc cài đặt này chỉ cần làm một lần như h...

Read more

Các chức năng trong đề kiểm tra

Đề kiểm tra đánh giá là công cụ giúp giáo viên tạo các đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. Việc sử dụng khá đơn giản, người dùng giáo viên vào trang https://kiemtra.sachmem.vn và chọn khối ...

Read more