HỆ THỐNG SÁCH MỀM GỒM HAI PHẦN

Sách Mềm sách tương tác, truy cập website: sachmem.vn

Bao gồm: Sách giáo khoa, sách bài tập môn Tiếng Anh theo “Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018” và “Chương trình thí điểm (từ lớp 3 -lớp 12). 

Xem hướng dẫn sử dụng

Học liệu Sách Mềm, truy cập website: hoclieu.sachmem.vn

Bao gồm: Sách bài tập, sách tham khảo phổ thông và các học liệu giáo dục khác. Hệ thống được tích hợp công cụ quản lý lớp học, tạo đề kiểm tra, giúp giáo viên giao bài tập, quản lý lớp học.

Xem hướng dẫn sử dụng

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên hệ thống sachmem.vn

Giới thiệu màn hình bài học Sách Mềm

Giới thiệu công cụ luyện từ vựng (Glossary)

Hướng dẫn khai thác các học phần bổ trợ Sách Mềm

Hướng dẫn khai thác ngân hàng kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh