Tài liệu giáo viên bộ sách Spark và Smart Time bản Special Edition

Mới bổ sung phần mềm hỗ trợ giáo viên IWB (Interactive Whiteboard) dùng cho học kỳ II. Đối với lớp 6 đến lớp 9: chỉ sử dụng được các Modules từ 5 đến 8. Đối với lớp 10 đến lớp 12: chỉ sử dụng được các Units từ 5 đến 9. Sau khi tải về, bạn giải nén rồi chạy file ứng dụng (đuôi .exe) ở các thư mục đã giải nén.

Chú ý: Nội dung các file có kích thước lớn, từ khoảng 20MB đến hơn 2GB. Người dùng nên tải trên máy tính PC sử dụng kết nối Wi-fi.

Phân phối chương trình Khối 6 đến Khối 9  Tải .xlsx

Spark Special Edition

Lớp 6

SPARK 6 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 6 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 6 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 7

SPARK 7 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 7 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 7 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 8

SPARK 8 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 8 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 8 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 9

SPARK 9 TEACHER’S BOOK ( SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 9 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 9 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Smart Time Special Edition

Lớp 10

SMART TIME 10 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) Tải .pdf
SMART TIME 10 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SMART TIME 10 DEMO IEBOOK và WORKBOOK SMART TIME 2 (tương tự sách lớp 10) Tải .zip
SMART TIME 10 IWB (Interactive Whiteboard) UNITS 5-9 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 11

SMART TIME 11 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) Tải .pdf
SMART TIME 11 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
DEMO IEBOOK và WORKBOOK SMART TIME 3 (tương tự sách lớp 11) Tải .zip
SMART TIME 11 IWB (Interactive Whiteboard) UNITS 5-9 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 12

SMART TIME 12 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) Tải .pdf
SMART TIME 12 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
DEMO IEBOOK và WORKBOOK SMART TIME 4 (tương tự sách lớp 12) Tải .zip
SMART TIME 12 IWB (Interactive Whiteboard) UNITS 5-9 (CD-ROM) Tải .zip