Tài liệu giáo viên bộ sách Spark và Smart Time bản Special Edition

Tài liệu của bộ sách này đã được chuyển sang đây (https://3s.digitalpower.vn).

 

Mới bổ sung phần mềm hỗ trợ giáo viên IWB (Interactive Whiteboard) dùng cho học kỳ II. Đối với lớp 6 đến lớp 9: chỉ sử dụng được các Modules từ 5 đến 8. Đối với lớp 10 đến lớp 12: chỉ sử dụng được các Units từ 5 đến 9. Sau khi tải về, bạn giải nén rồi chạy file ứng dụng (đuôi .exe) ở các thư mục đã giải nén.

Chú ý: Nội dung các file có kích thước lớn, từ khoảng 20MB đến hơn 2GB. Người dùng nên tải trên máy tính PC sử dụng kết nối Wi-fi.

Phân phối chương trình Khối 6 đến Khối 9  Tải .xlsx

Spark Special Edition

 

Lớp 6

SPARK 6 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 6 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 6 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 7

SPARK 7 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 7 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 7 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 8

SPARK 8 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 8 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 8 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 9

SPARK 9 TEACHER’S BOOK ( SPIRAL- INTERLEAVED) (SGV) Tải .pdf
SPARK 9 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SPARK 9 IWB (Interactive Whiteboard) MODULES 5-8 (CD-ROM) Tải .zip

Smart Time Special Edition

Lớp 10

SMART TIME 10 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) Tải .pdf
SMART TIME 10 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
SMART TIME 10 DEMO IEBOOK và WORKBOOK SMART TIME 2 (tương tự sách lớp 10) Tải .zip
SMART TIME 10 IWB (Interactive Whiteboard) UNITS 5-9 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 11

SMART TIME 11 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) Tải .pdf
SMART TIME 11 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
DEMO IEBOOK và WORKBOOK SMART TIME 3 (tương tự sách lớp 11) Tải .zip
SMART TIME 11 IWB (Interactive Whiteboard) UNITS 5-9 (CD-ROM) Tải .zip

Lớp 12

SMART TIME 12 TEACHER’S BOOK (SPIRAL- INTERLEAVED) Tải .pdf
SMART TIME 12 CLASS CDS (4 CDS) 1 2 3 4
DEMO IEBOOK và WORKBOOK SMART TIME 4 (tương tự sách lớp 12) Tải .zip
SMART TIME 12 IWB (Interactive Whiteboard) UNITS 5-9 (CD-ROM) Tải .zip