Trả lời choLàm thế nào để tải Sách Mềm về?

Hiện tại sách mềm chưa có tính năng tải về, vì nhiều lý do, như đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều tư liệu sử dụng nguồn tham khảo trên mạng, lưu trữ kết quả làm bài của học sinh, và nhiều chức năng sắp tới phát triển cần chạy trực tuyến.

Tính năng tải về sẽ được cân nhắc phát triển ở dạng đơn giản nếu rất nhiều trường không có sẵn mạng Internet.