Trả lời choLàm thế nào để tải Sách Mềm về?

Mã Sách Mềm được dùng một lần để gán các quyển sách cho người dùng. Sau khi gán sách xong thì người dùng có thể sử dụng được sách rồi. Lần sau đăng nhập vào lại các sách này vẫn còn, nên không cần kích hoạt nữa.