Trả lời chogiáo án lớp 5 đao về không dùng đc . vì khác phông chữ và không thể tìm ra phông chữ gì. nhờ thầy ,cô giúp đỡ

Hiện tại cô giáo có thể download sách giáo viên lớp 5 theo địa chỉ sau: http://heid.vn/c/cac-tai-lieu-tham-khao/
Bộ sách giáo viên có định dạng file PDF, để có thể copy dữ lieu, cô giáo có thể dùng công cụ Adobe Acrobat Profestional