Trả lời choEm chưa kịp thêm sách vào tài khoản, mà mã số chỉ được dùng một lần, làm ơn cho em lại mã số thẻ để có sách mềm trong tài khoản

Bạn có thể nói rõ hơn được không? Bạn đã có mã số và mã số đó bị người khác dùng rồi hay sao? bạn nói rõ hơn để được trợ giúp tốt nhất.