Sách Mềm đã có những cuốn nào?

Hỏi đápSách Mềm đã có những cuốn nào?
truongnha Nhân viên hỏi 4 năm trước

Sách Mềm đang hoàn thành các cuốn Tiếng Anh lớp từ 1 đến lớp 9 (cả sách bài tập). Sách lớp 1, 2, và 9 đang được hoàn tất các công đoạn cuối cùng.