làm thế nào để biết mã số thẻ học sinh

Hỏi đáplàm thế nào để biết mã số thẻ học sinh
hiền mai Nhân viên hỏi 4 năm trước

Làm thế nào để biết mã số thẻ sử dụng của học sinh