em bi mat so the su dung thi lam the nao,co the cho em xin so the de co the su dung duoc sach mem. cam on nhieu.

Hỏi đápem bi mat so the su dung thi lam the nao,co the cho em xin so the de co the su dung duoc sach mem. cam on nhieu.
nguyen thanh thuy Nhân viên hỏi 4 năm trước